Plato, and Benjamin Jowett The Dialogues of Plato. 3rd ed. Translated into English with Analyses and Introductions Oxford, Clarendon Press 1892
  1. Tetralogia I: Euthyphro, Apologia Socratis, Crito, Phaedo, Charmides
  2. Tetralogia II: Cratylus, Theatetus, Sophista, Politicus
  3. Tetralogia III: Parmenides, Philebus, Symposium, Phaedrus
  4. Tetralogia IV: Alcibiades I, Alcibiades II, Hipparchus, Amatores
  5. Tetralogia V: Theages, Charmides, Laches, Lysis
  6. Tetralogia VI: Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno
  7. Tetralogia VII: Hippias Maior, Hippias Minor, Io, Menesenus
  8. Tetralogia VIII: Clitopho, Respublica, Timaeus, Critias
  9. Tetralogia IX: Minos, Leges, Epinomis, Epistulae